0
Košík je prázdný
0
   
   

  Reklamační řád 

   
   

  Reklamační řád

  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  1.1 Tento Reklamační řád se spolu se 

  Všeobecnými obchodními podmínkami pro zboží nakoupené na www.abacus.cz  společnosti Abacus Electric, s.r.o., IČO: 45022828, se sídlem 370 01 Planá 2 , vedené v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložce 1228 (dále jen "prodávající") vztahuje na zboží, jež bylo u prodávajícího zakoupeno kupujícím (dále jen "kupující") na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím distančním způsobem (dále jen "kupní smlouva") a je nedílnou součástí kupní smlouvy.

  1.2 Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel.

  • Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen "spotřebitel").
  • Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen "podnikatel").

  2. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

  2.1 Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přikládána faktura, dodací a záruční list . Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami uvedenými v dodacím nebo záručním listu stvrzuje kupující podpisem dodacího a záručního listu. V případě výměny zboží dostane kupující nový dodací a záruční list, kde bude uvedeno nové výrobní číslo. Další případné reklamace budou uplatňovány na základě nově přiděleného výrobního čísla.

  2.2 Délka záruky v měsících je uvedena v dodacím anebo záručním listu, případně obecně ve  Všeobecných obchodních podmínkách  prodávajícího. Jde-li o koupi věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Záruka na spotřební materiál končí s prvním použitím tohoto zboží. Na prodávaný software je záruka stanovena výrobcem a týká se čitelnosti médií. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.

  2.3 Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím a záručním listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo stavu), neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list nebo obdržel poškozené či nekompletní zboží, uplatní tuto vadu u prodávajícího ihned.

  2.4 Kupující může uplatnit reklamaci v záruční době a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Kupující vadu přesně označí a sdělí prodávajícímu, jaké právo z odpovědnosti prodávajícího za vady si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Informace o právech kupujícího z vadného plnění jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího.

  2.5 Reklamace se uplatňují v českobudějovické provozovně prodávajícího. Adresa provozovny je uvedena v kontaktech zde a ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího.

  2.6 Po příjmu reklamovaného zboží posoudí pracovník prodávajícího správnost vyplněných údajů a prohlédne zboží. V případě nesplnění podmínek RMA dohodne s kupujícím další postup reklamace. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  2.7 Reklamace spotřebitele včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuta delší lhůta. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).

  2.8 Vyřízené reklamace jsou zaslány kupujícímu na účet prodávajícího zpět na jím uvedenou adresu.

  2.9 Kupující se vystavuje riziku zamítnutí reklamace:

  • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou (ledaže k porušení dojde při obvyklém používání).
  • Poškozením či odstraněním vlastního označení prodávajícího, pokud se na výrobku nacházelo (komponenty z osobních počítačů apod.).

  2.10 Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li vada na věci v době jejího převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího (zejm. poškozením počítačovým virem, působením živlů anebo vyšší mocí apod.).

  3. DALŠÍ USTANOVENÍ

  3.1 Kupující, který je podnikatelem, vyplní před zasláním reklamace RMA formulář na webové stránce prodávajícího. Uplatňuje-li práva z vadného plnění formou odstranění vady opravou a je-li k provedení opravy určena jiná osoba, uplatní toto právo vždy u této osoby.

  3.2 Při opakovaném dodání neúplných průvodních dokladů potřebných k reklamaci (dodací list, seznam odeslaného zboží apod.) je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu, který je podnikatelem, poplatek 500,- Kč za dohledání těchto dokladů). V případě neoprávněné nebo neuznané reklamace si prodávající vyhrazuje právo účtovat penále do výše 500,- Kč a náklady na dopravu.

  3.3 Kupující, který je podnikatelem, souhlasí se započtením majetkového nároku vyplývajícího mu z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží proti jeho závazku vůči prodávajícímu, který je po splatnosti déle než jeden měsíc.

  4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  4.1 Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 6. 1. 2023 a ruší předchozí Reklamační řád.

  REKLAMACE

  Co musí reklamace obsahovat:

  • Název reklamovaného zboží a podrobný popis závady.
  • Kompletní výrobek reklamace (většinou stačí mobilní telefon a baterie,  Set-Top Box  a jeho ovladač,).
  • Relevantní dokumenty prokazující zakoupení produktu u Abacus s.r.o. Nebo jiný doklad o koupi v případě pořízení produktů EVOLVEO nebo Salente u jiného prodejce (např. záruční list nebo daňový doklad, výpis z učtu apod.).
  • Zpáteční adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, EMAIL).
  • Neposílat karty SIM a paměťové karty (paměťové karty zaslat jen v případě, dochází-li např. k rychlému vybíjení baterie nebo vypínání mobilního telefonu).

  Podání reklamace je možné pouze zasláním na adresu uvedenou níže. Doporučujeme zasílat doporučeně balíkem. Podací lístek z pošty od této zásilky si prosím uschovejte jako doklad o zaslání zboží k reklamaci. Nezapomeňte si zboží pojistit.

  Odstoupení od kupní smlouvy:

  (Všeobecné podmínky jsou popsané v čl.: 6  Všeobecných obchodních podmínek  Abacus Electric, s.r.o)

  Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. Kupující také odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  Zboží by mělo být vráceno v kompletním stavu, v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené. Pokud již není možné zboží vrátit v původním stavu, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu. Zásilky s dobírkou budou odmítnuty a zaslány zpět. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči spotřebiteli právo na náhradu škody a započítat tento svůj nárok na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

  Pro odstoupení od kupní smlouvy je potřeba:

  • Doložit doklad o koupi
  • Sepsat průvodní dopis s kontaktními údaji (telefon, email, číslo bankovního účtu kam budou poslány peníze, adresu)
  • Výrobek s nepoškozeným balením a kompletním příslušenstvím

  V případě dotazů nás kontaktujte na emailu  rma.plana@abacus.cz

  Reklamované nebo vracené zboží dostatečně zabalené proti poškození ZASÍLEJTE na adresu našeho servisu:

  Abacus Electric, s.r.o.
  Reklamační oddělení
  370 01 Planá 2   
   
   
  Reklamační řád
   
   
   

  K provozování našeho webu www.abacus.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Více informací...