0
Košík je prázdný
0
   
   

  Obchodní podmínky 

   
   

  Všeobecné obchodní podmínky pro zboží nakoupené na www.abacus.cz

  1. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

  Název:

  Abacus Electric, s.r.o.

  Sídlo:

  370 01 Planá č. 2

  ICO:

  45022828

  Zapsaná:

  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1228

  Telefon:

  +420 387 001 450

  Seznam provozoven:

  viz kontakty zde

  (dále jen "prodávající")

  2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  2.1

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti prodávajícího a fyzických a právnických osob jakožto odběratelů (dále samostatně jen "kupující") vzniklé v souvislosti nebo na základe kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím distančním způsobem (dále jen "kupní smlouva") dle zákona c. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").

  2.2

  Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen "spotřebitel"). Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen "podnikatel").

  2.3

  Od ustanovení těchto VOP je možné se odchýlit v jednotlivých případech přímo v příslušné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

  2.4

  Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

  2.5

  Postup při uplatňování odpovědnosti za vady výrobku a služeb jsou upraveny v Reklamačním rádu. Aktuální znění Reklamačního rádu je umístěno   zde . Reklamační rád je nedílnou součástí kupní smlouvy.

  2.6

  Kupující zasláním závazné objednávky stvrzuje, že se s VOP a s Reklamačním řádem seznámil.

  2.7

  Kupující muže provádět objednávání zboží pres uživatelský účet, který mu bude zřízen za tímto účelem na základe jeho registrace provedené na webové stránce ( www.abacus.cz ) prodávajícího (dále jen "uživatelský účet").

  2.8

  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

  3.1

  Náklady kupujícího na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby dle podmínek operátora kupujícího (prodávající si v souvislosti s prostředky komunikace na dálku neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká podmínek smluvní přepravy zboží).

  3.2

  Prodávající nepožaduje, aby spotřebitel zaplatil zálohu nebo obdobnou platbu;

  3.3

  Prodávající neuzavírá se spotřebiteli smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění ani smlouvy uzavírané na dobu neurčitou, jejichž předmětem je opakované plnění;

  3.4

  Kupní smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž kupující s uživatelským účtem mají k těmto údajům přístup v rámci tohoto úctu.

  3.5

  Vystavení zboží na webových stránkách obchodu prodávajícího (www.abacus.cz) představuje výzvu k podání nabídek a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  3.6

  Kupující podá nabídku tak, že zašle závaznou objednávku prostřednictvím vyplněného objednávkového formuláře. Kupující provede výběr zboží a množství zboží vložením zboží do košíku, dále provede výběr způsobu úhrady a dopravy zboží a odešle závaznou objednávku prodávajícímu. Před odesláním závazné objednávky je kupujícímu umožněno měnit jak výběr zboží, tak dopravu i způsob úhrady, tzn., že kupující muže změnit a zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

  3.7

  Podrobný průvodce objednávkou je dostupný zde

  3.8

  Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně obdržení závazné objednávky odesláním potvrzujícího emailu do elektronické schránky kupujícího.

  3.9

  Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení přijetí závazné objednávky (akceptace) ze strany prodávajícího do elektronické schránky kupujícího. Součástí tohoto přijetí je odkaz na aktuální znění VOP včetně Reklamačního rádu.

  3.10

  Ve výjimečných případech a pouze z objektivních důvodu si prodávající vyhrazuje právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení závazné objednávky. V tomto případě je kupní smlouva uzavřena okamžikem dojití dodatečného potvrzení závazné objednávky prodávajícímu.

  4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1

  Ceny zboží jsou uváděny včetně i bez DPH, a to včetně veškerých poplatku stanovených zákonem. Zboží bude dodáváno za cenu uvedenou v aktuálních cenících prodávajícího platných pro den, v němž dojde k realizaci objednávky. Náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

  4.2

  Kupujícímu, který je podnikatelem, dodává prodávající zboží v dealerských (cenových) kategoriích, přičemž pro tyto kategorie stanoví prodávající takovéto podmínky: Dle dosaženého obratu kupujícího za předchozí čtvrtletí. Dealer1.. při obratu > 500 tis. Kč bez DPH Dealer2.. ostatní prodejci VT

  4.3

  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy muže kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  ·   v hotovosti v provozovnách prodávajícího;

  ·   v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  ·   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

  4.4

  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

  5. DODACÍ PODMÍNKY

  5.1

  Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu na základě kupní smlouvy sjednané zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje sjednané zboží od prodávajícího odebrat a zaplatit kupní cenu.

  5.2

  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny.

  5.3

  Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

  5.4

  Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdává jej kupujícímu (spotřebiteli), jakmile jej tento převezme od dopravce. Kupujícímu (podnikateli) jej odevzdá předáním prvnímu dopravci k přepravě, přičemž kupujícímu umožní uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

  5.5

  Osobní převzetí zboží je možné v provozovně v Plané u českých Budějovic a v Praze. Osobní odběr v Ostravě není možný.

  5.6

  Zboží je dále možno dodat zasláním přepravní službou. V rámci Prahy je na žádost kupujícího možná i přeprava expresním kurýrem s doručením do dvou hodin od objednání. Cena bude v tomto případě záviset na cenových podmínkách zvoleného kurýra, objednané zboží musí být skladem v pražském skladu prodávajícího a musí být objednáno alespoň 2 hodiny před koncem pracovní doby.

  5.7

  Přeprava zboží přepravní službou PPL je možná v rámci celé České republiky, v zahraničí je možná přepravní službou GLS. Cena za přepravu se liší dle casu a způsobu objednání a celkové hodnoty objednaného zboží.

  5.8

  Dodání zboží přepravní službou je zpoplatněna částkou 120 Kč bez DPH, tj. 145,20 Kč s DPH. V rámci přepravy zboží muže být účtován též manipulační poplatek 50 Kč bez DPH, tj. 60,50 Kč s DPH. Přeprava na Slovensko je zdarma od nákupu nad 500 Euro. Cenové podmínky přepravy v rámci dodání zboží jsou zachyceny v následující tabulce:

   

  čas objednávky

  Přepravné a expedice zboží v české republice

  Dopravné + poplatky, bez DPH/s DPH

  Do 15:00

  Kupujícím fakturovaná částka od 5 000 Kč pres e-shop pro objednávky vytvořené pres e-shop

  Zdarma

  Kdykoliv

  Fakturovaná částka od 10 000 Kč

  Zdarma

  Kdykoliv

  Fakturovaná částka pod 1 000 Kč, osobní odběr

  50 Kč/60,50 Kč

  Kdykoliv

  Fakturovaná částka pod 1 000 Kč, s přepravou

  120 Kč/145,20 Kč + 50 Kč/60,50 Kč

  Kdykoliv

  Fakturovaná částka v rozmezí 1 000 Kč až 4 999 Kč, s přepravou

  120 Kč/145,20 Kč

  Kdykoliv

  Fakturovaná částka v rozmezí 5 000 Kč až 9 999 Kč, s přepravou

  120 Kč/145,20 Kč

   

  5.9

  Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží při jeho převzetí od dopravce. Pokud přebírá kupující zboží od dopravce, je povinen prohlédnout i neporušenost obalu a pečetí a postupovat dle platných obchodních podmínek dopravce.

  5.10

  V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

  6.1

  Je-li kupujícím spotřebitel, má právo od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit (není-li níže uvedeno jinak) bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnu, která běží:

  1.       ode dne převzetí zboží, nebo

  2.       ode dne převzetí poslední dodávky zboží (je-li předmětem kupní smlouvy několik druhu zboží nebo dodání několika částí), nebo

  3.       ode dne převzetí první dodávky zboží (je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží).

  Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se se zbožím seznamoval v kamenné prodejně. Z tohoto důvodu je prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů snížení hodnoty zboží započíst s pohledávkou kupujícího na vrácení ceny.

  6.2

  Spotřebitel, je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

  6.3

  Odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel ve výše uvedených lhůtách na adresu: Abacus Electric, s.r.o. Planá 2 370 01 České Budějovice. Pro odstoupení od kupní smlouvy muže spotřebitel využít formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto VOP.

  6.4

  Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnu od odstoupení od smlouvy.

  6.5

  Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  6.6

  Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající mu vrátí přijaté peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnu od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, případně jiným způsobem dle dohody stran. Spotřebitel poskytne prodávajícímu za účelem vrácení peněžních prostředků veškerou potřebnou součinnost.

  6.7

  Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebiteli, či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady.

  6.8

  Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  6.9

  Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  6.10

  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6.11

  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  6.12

  V případě prodlení podnikatele s úhradou ceny plnění má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 0,08% z ceny plnění za každý započatý den prodlení. Počínaje patnáctým dnem prodlení podnikatele má prodávající vedle toho rovněž nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny plnění za každý započatý den prodlení.

  6.13

  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

  6.14

  Spotřebitel dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

  ·   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

  ·   o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílu,

  ·   o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

  ·   o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  7.1

  Převzaté zboží má:

   

  (i)

  mít ujednané, vyměněné či obvyklé vlastnosti;

  (ii)

  být doručeno v požadovaném množství;

  (iii)

  vyhovovat požadavkům právních předpisů kladeným na daný druh zboží;

  (iv)

  odpovídat jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

   

  7.2

  Pokud převzaté zboží nesplňuje výše uvedené požadavky nebo nehodí-li se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, jedná se o vadné zboží. Za vady zboží prodávající odpovídá.

  7.3

  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byt se projeví až později. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

  7.4

  Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  7.5

  Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba , zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době .

  7.6

  V této lhůtě muže kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:

  ·   odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

  ·   bezplatné odstranění vady opravou;

  ·   přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

  ·   vrácení kupní ceny na základě odstoupení od kupní smlouvy.

  7.7

  Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vedet, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

  7.8

  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo uvedené v bodě 7.6 VOP si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle § 2107 občanského zákoníku.

  7.9

  Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, muže kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo muže od kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy.

  7.10

  U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, muže kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo muže od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

  7.11

  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

  7.12

  Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

  7.13

  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující dle Reklamačního rádu, dostupného zde:  zde .

  8. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

  8.1

  Kupujícímu muže být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském úctu či uvedenou kupujícím v objednávce.

  8.2

  Smluvní strany ujednávají, že přijetí nabídky s dodatkem nebo s odchylkou není přijetím nabídky.

  8.3

  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  8.4

  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována dle zákona c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  8.5

  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského úctu.

  8.6

  Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující zároveň odpovídá za to, že poskytnuté kontaktní údaje jsou přesné a aktuální.

  8.7

  Kupující je oprávněn kdykoliv ukončit zasílání obchodních sdělení do své elektronické schránky odhlášením odběru obchodních sdělení, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

  8.8

  Kupující souhlasí s tím, že prodávající používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních kupujícího a zpracovává je za účelem poskytnutí relevantních informací. Kupující je oprávněn takové zpracování údajů odmítnout.

  8.9

  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  8.10

  Kupující má právo obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a v souvislosti s ochranou osobních údajů též Úřad pro ochranu osobních údajů.

  8.11

  Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  8.12

  Nedílnou součástí VOP je Reklamační rád, dostupný zde:  zde

  8.13.

  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Abacus Electric a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například  Česká obchodní inspekce . Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete  zde . Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Abacus Electric doporučuje Kupujícímu nejdříve využít  kontakt  na Abacus Electric pro vyřešení nastalé situace.

  8.14

  Tyto VOP jsou účinné od 6.1.2023 .

  Příloha VOP:

  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády c. 363/2013 Sb.

  Oznámení o odstoupení od smlouvy

  Adresát: Abacus Electric, s.r.o. Planá 2 370 01 České Budějovice Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*) Datum objednání(*)/datum obdržení(*) Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů Adresa spotřebitele/spotřebitelů Spotřebitel souhlasí(*)/nesouhlasí(*) s vrácením peněžních prostředků převodem na bankovní účet císlo(*):.............................................................................. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) Datum (*) Nehodící se škrtnete nebo údaje doplňte.

  Vzorový formulář - Oznámení o odstoupení od smlouvy.docx - STÁHNOUT   
   
   
  Obchodní podmínky
   
   
   

  K provozování našeho webu www.abacus.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Více informací...